ࡱ> dfc4Ybjbj Afxx4X & & ii8D&59OOOOOOJ&L&L&L&L&L&L&(y+L&]OOOOOL&iyOO&OOOOOOJ&OOJ&OO#&O1goO%46&&0&%4,O,h&,&OOOOOOOOL&L&OOOO&OOOO,OOOOOOOOO& /:BURMISTRZ OLSZTYNKA WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTW KSZTAACENIA MAODOCIANEGO PRACOWNIKA W oparciu o art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pzn. zm.) zwracam si z wnioskiem o dofinansowanie kosztw ksztaBcenia mBodocianego pracownika z tytuBu ukoDczenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania okre[lonej pracy*), po zdaniu egzaminu zawodowego: DANE WNIOSKODAWCY: Nazwisko i imi: .......................................................................................................................................................... Nazwa zakBadu pracy: .................................................................................................................................................. Adres zakBadu pracy: .................................................................................................................................................... Numer telefonu: ............................................................................................................................................................. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na ktry nale|y przela przyznane [rodki finansowe: ..................................................................................................................................................................... INFORMACJE DOTYCZCE MAODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO: Imi i nazwisko mBodocianego pracownika: ............................................................................................ Adres zamieszkania mBodocianego pracownika: ...................................................................................... Forma prowadzonego przygotowania zawodowego: nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania okre[lonej pracy*). Nazwa zawodu w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe: ..................................................... Okres ksztaBcenia wynikajcy z umowy o prac w celu przygotowania zawodowego: ........................................................... W przypadku krtszego okresu ksztaBcenia mBodocianego pracownika ni| cykl ksztaBcenia nauki w danym zawodzie to jest 24 miesice lub 36 miesicy, nale|y poda przyczyn wcze[niejszego rozwizania umowy o prac: .................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... Data i miejsce zdania egzaminu zawodowego: ......................................................................................................................... ZAACZNIKI: Dokumenty potwierdzajce posiadane kwalifikacje do prowadzenia ksztaBcenia zawodowego mBodocianych pracownikw przez pracodawc lub osob prowadzc zakBad w imieniu pracodawcy albo osob zatrudnion u pracodawcy na umow o prac (w odno[niku 1) informacja, kto mo|e prowadzi zajcia praktyczne). Umowa o prac z mBodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. Dokumenty potwierdzajce krtszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy. Dokument potwierdzajcy zBo|enie egzaminu zawodowego przez mBodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, [wiadectwo lub za[wiadczenie potwierdzajcego speBnienie wymagaD z dziaBu II pkt 7). W odno[niku 2) informacja, o przepisach dotyczcych egzaminw. Aktualny odpis (wypis) z ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sdowego. Z dokumentu powinno wynika, |e skBadany wniosek zostaBy zBo|ony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie. PeBnomocnictwo w przypadku skBadania wniosku przez peBnomocnika. za[wiadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w ktrym pracodawca ubiega si o pomoc oraz w cigu 2 poprzedzajcych go lat, albo o[wiadczenie o wielko[ci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo o[wiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis. (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis oraz instrukcja wypeBniania znajduj si na http://www.olsztynek.pl/strona-2741-dofinansowanie_ksztalcenia_mlodocianych+dofinansowanie_ksztalcenia_mlodocianych.html) obowizuje od 1 wrze[nia 2012 r. ZaBczone kopie nale|y potwierdzi za zgodno[ z oryginaBem. Z(*< F L r ~bfjlRThj9: >#B#**j+϶|k h h 56CJ\]aJh h >*CJaJh h 0JCJaJh h CJaJh h CJaJh h CJaJh h 5CJ\aJh 5CJ\aJh CJaJh CJaJh CJaJh 5CJ\aJh CJ OJQJ^JaJ *(*<J L r t tv $J$If`Ja$ $n$If^na$$ & F $Ifa$ $$Ifa$ $ & F$Ifa$$U;]U^;`a$$a$$a$~m` $ & F$Ifa$Tkd$$IfF0%(04 F $$Ifa$ $$Ifa$ $Y$If`Ya$$ & F $Ifa$ $,$If`,a$ jlRThj9: $d$Ifa$ $$If^a$ $h$If`ha$ $$Ifa$ $n$If^na$ $ & F$Ifa$:;n !!#%&****rrr $$If`a$ $ & F$Ifa$$ & F $Ifa$ $ & F$Ifa$Tkd$$IfF0%(04 F godnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pzn. zm.), mog by po[wiadczane przez: organ paDstwowy lub podmiot wykonujcy zadania z zakresu administracji publicznej je|eli dokument majcy stanowi dowd w postpowaniu znajduje si w aktach tego organu lub podmiotu (powy|sza norma dotyczy ka|dego dokumentu znajdujcego si w aktach organu paDstwowego lub podmiotu, nie tylko sporzdzonego przez ten organ lub podmiot), notariusza albo przez wystpujcego w sprawie peBnomocnika strony bdcego adwokatem lub radc prawnym. Po[wiadcza za zgodno[ z oryginaBem kopie dyplomw i [wiadectw mo|e dokona rwnie| wystawca danego dokumentu. ................................................. ................................................................. miejsce i data podpis i piecztka wBa[ciciela zakBadu *) niepotrzebne skre[li   PAGE 2 F50/Po-25/OK F50/Po-25/OK 1) Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) praktyczn nauk zawodu mog prowadzi: 10 ust. 4: Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiada co najmniej tytuB mistrza w zawodzie, ktrego bd naucza, lub w zawodzie wchodzcym w zakres zawodu, ktrego bd naucza i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, okre[lone w odrbnych przepisach, lub ukoDczony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrbnych przepisw, ktrego program zostaB zatwierdzony przez kuratora o[wiaty i obejmowaB Bcznie co najmniej 70 godzin zaj z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej albo ukoDczony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniajcy do peBnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. 10 ust. 5: Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemajcy tytuBu mistrza w zawodzie, powinni posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukoDczony kurs pedagogiczny, o ktrym mowa w ustpie 4, oraz : [wiadectwo ukoDczenia technikum, technikum uzupeBniajcego lub szkoBy rwnorzdnej albo [wiadectwo ukoDczenia szkoBy policealnej lub dyplom ukoDczenia szkoBy pomaturalnej lub policealnej i tytuB zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, ktrego bd naucza, oraz co najmniej trzyletni sta| pracy w zawodzie, ktrego bd naucza, lub [wiadectwo ukoDczenia liceum zawodowego i tytuB robotnika wykwalifikowanego lub rwnorzdny w zawodzie, ktrego bd naucza, oraz co najmniej czteroletni sta| pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytuBu zawodowego, lub [wiadectwo ukoDczenia liceum oglnoksztaBccego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupeBniajcego liceum oglnoksztaBccego, technikum i technikum uzupeBniajcego, ksztaBccych w innym zawodzie ni| ten, ktrego bd naucza, lub [redniego studium zawodowego i tytuB robotnika wykwalifikowanego lub rwnorzdny w zawodzie, ktrego bd naucza, oraz co najmniej sze[cioletni sta| pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytuBu zawodowego, lub: dyplom ukoDczenia studiw wy|szych na kierunku (specjalno[ci) odpowiednim do zawodu, ktrego bd naucza, oraz co najmniej 3-letni sta| pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukoDczenia studiw wy|szych na innych kierunkach (specjalno[ci) oraz co najmniej 6-letni sta| pracy w zawodzie, ktrego bd naucza. 2) Egzaminy musz by przeprowadzone zgodnie z przepisami: rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i sBuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoBach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z pzn. zm.), lub rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie egzaminw na tytuBy czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemie[lniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820), lub rozporzdzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupeBniania przez osoby dorosBe wiedzy oglnej, umiejtno[ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), lub uchwaBa Nr 11 Zarzdu Zwizku RzemiosBa Polskiego z dnia 10 wrze[nia 2003 r. znak: NO-I-130/ES/03 w sprawie egzaminw sprawdzajcych przeprowadzanych po zakoDczeniu przyuczenia do wykonywania okre[lonej pracy. j+n+6;;;;=====>>> >">&>(>,>.>2>4>@>B>D>F>H>J>N>`>d>f>j>|>>ŽŧŜumdmmdmh CJH*aJh CJaJh 0J mHnHu h 0J jh 0J Uh jh Uh 5CJ\aJh 5CJ\aJh 6CJ]aJh CJaJh 5CJ\aJh h CJaJ h h 56CJ\]aJh h CJaJU h h #*V7X7":::;;;;;`[$a$Tkd $$IfF0%(04 F $8$If^8a$ $h$If`ha$ # $$H$If $ & F$Ifa$ $$If`a$ $$Ifa$ ;;;;;;;;====================>$a$>> >$>&>*>,>0>2>H>b>d>~>>>??@EBEFFpI0KN$ & F a$$ & Fa$$a$ ^`h]h&`gd >>>?FNVQXQ\Q^QQ.Y2Y4Yѻh 5CJ\aJh 5CJ\aJh h CJPJaJhh CJOJQJ^JaJh CJaJh 0JCJaJ NVQXQQQSUW0Y2Y4Y$a$$ & F a$ & F -DM & F $-DM a$$ & F a$ ? 0P1h:p . A!"n#S$% Dp$$Ifv!vh5(#v(:V F05(44 Fa$$Ifv!vh5(#v(:V F05(44 Fa$$Ifv!vh5(#v(:V F05(44 Faf$ 888666666666vvvvvvvvv626226>66626622266666666666666666666226666666666662266666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHN`N Normal7$8$ CJOJQJ_HaJmHsHtHTT 0 Heading 1$$@&a$5CJOJQJ\^JaJ\@\ 0 Heading 2$$ @&^ a$5CJOJQJ\^JaJH@H 0 Heading 3$$@&a$5CJ\aJDA`D 0Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List V/V Heading 1 Char"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ X/X Heading 2 Char$56CJOJPJQJ\]^JaJR/R Heading 3 Char5CJOJPJQJ\^JaJFB@"F 0 Body Text$a$5OJQJ\^JD/1D 0Body Text CharCJOJQJaJ>QB> 0 Body Text 3xCJaJH/QH 0Body Text 3 CharCJOJQJaJ@P@b@ 0 Body Text 2$a$CJaJH/qH 0Body Text 2 CharCJOJQJaJ>> 0 Footnote TextCJaJL/L 0Footnote Text CharCJOJQJaJ@&@ 0Footnote ReferenceH*<+@< 0 Endnote TextCJaJJ/J 0Endnote Text CharCJOJQJaJ>*@> 0Endnote ReferenceH*4 @4 0Footer p#>/> 0 Footer CharCJOJQJaJ.)@. 0 Page Number44 "0Header ! p#>/!> ! 0 Header CharCJOJQJaJ:O2: 0tekst#$ $<<H$a$PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ; #k W Z #f %%36j+>4Y-1:*;>N4Y./02# 6![KVfgOpy PefzE$8)VfPAp"e2x "`vK(u5j&p@6j 8VfHW>Vf=A h Nj+YϠ;V&]`xK!mT;3%mJx o!|& rhh^h`)hh^h`.hh^h`.s^`s.Th^T`.hh^h`)hh^h`. hh^h`.prp^p`ro(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.Th^T`.hh^h`.hh^h`)hh^h`)hh^h`)hh^h`)Th^T`.hh^h`o()hh^h`.hh^h`)hh^h`. hh^h`o(-Th^T`)hh^h`. "x oPeK(+Y+YAK!me N&p@6u5|& rgOV&]gOHW>%m 8=A[K)z @X ; ; #@@@@8@@@ @6UnknownG* Times New Roman5Symbol3" ArialIUniversPro-Roman7.{ @Calibri5.*aTahoma7K@CambriaACambria Math" g gF,!xx0$P !xxPrezydent Miasta Opola AgnieszkaMirosBaw Obrbskih         Oh+'0 4@ d p | Prezydent Miasta Opola AgnieszkaNormal_Wordconv.dotmMirosaw Obrbski6Microsoft Office Outlook@ @WP@<o@*!o,՜.+,0 hp UM Olsztynek Prezydent Miasta Opola Title !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`abeRoot Entry FwogData 41Table<k,WordDocumentAfSummaryInformation(SDocumentSummaryInformation8[CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q