ࡱ> Y`bjbjWW%==i4%]8L,xd-2 "* * *  ,,,,,,,$ /1,   , * *  * * , , C+X,* ,m ,( & & & ........................& & & ...................& & ..& Miejscowo[, dnia ....................................... /Wnioskodawca/ & & & & & & & & & & & & .............& & .............. & & & & & & & & & & ..& .......................& & & .. Burmistrz Olsztynka /adres siedziby/ W N I O S E K o przyznanie nagrody/wyr|nienia* za osignicie wysokich wynikw sportowych DANE OSOBOWE KANDYDATA DO NAGRODY/WYR{NIENIA*. Imi i nazwisko: ......................................................................................................................... Data: & & & .& & & & & & & ..... miejsce urodzenia: ..........& & & & & & & .....& ......& .......... Adres zamieszkania: & & & & & & & & & & & & ...........& & & & & & & ..& & .& .................... Telefon: & & & & & & & & ...& adres e-mail: & & & & & .....& & & & & & ...& ...& ................. Numer konta (lub inna forma odbioru nagrody pieni|nej): ....................................................... ...... Nazwa i adres siedziby Klubu Sportowego*: .............................................................................. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... PROPONOWANA FORMA NAGRODY/WYR{NIENIA*: Lp. Forma Wysoko[/ Warto[* w zB 1. Nagroda pieni|na* 2. Nagroda rzeczowa w formie*: .................................................................................... 3. Wyr|nienie w formie*: ............................................................................................. UZASADNIENIE PRZYZNANIA NAGRODY/WYR{NIENIA*, w tym dotychczasowa dziaBalno[ i wyszczeglnienie osigni sportowych wraz z podaniem roku, dotyczy rwnie| trenerw i innych osb odznaczajcych si osigniciami w dziaBalno[ci sportowej (mo|e by sporzdzona na odrbnym pi[mie): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... W zaBczeniu odpowiednie dokumenty potwierdzajce: .......................................................................................................................................................... ; .......................................................................................................................................................... ; .......................................................................................................................................................... ; .......................................................................................................................................................... . OZWIADCZENIE OSOBY UPOWA{NIONEJ DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY: Ja, ni|ej podpisany, uprzedzony o odpowiedzialno[ci karnej z art. 233 1 i 2 Kodeksu Karnego za skBadanie faBszywych zeznaD lub zatajenie prawdy zagro|onych kar pozbawienia wolno[ci do lat 3, skBadam - stosowne do art. 75 2 KPA w brzmieniu: Je|eli przepis prawa nie wymaga urzdowego potwierdzenia okre[lonych faktw lub stanu prawnego w drodze za[wiadczenia wBa[ciwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, o[wiadczenie zBo|one pod rygorem odpowiedzialno[ci za faBszywe zeznania - o[wiadczenie, i| dane przedstawione we wniosku s prawdziwe. & ....................& & & & & & & & & /czytelny podpis/y wnioskodawcy/ OZWIADCZENIE KANDYDATA DO NAGRODY/WYR{NIENIA* O[wiadczam, |e wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadaD zwizanych z niniejszym wnioskiem, wynikajcych z obowizujcych przepisw prawa, w systemach informatycznych oraz kartotekach, ewidencjach, skorowidzach, wykazach itp. ZostaBem/am poinformowany/a o przysBugujcym mi prawie wgldu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania. Ponadto wyra|am zgod na podanie informacji o przyznanej mi nagrodzie/wyr|nieniu do publicznej wiadomo[ci. & ....................& & & & & & & & & /czytelny podpis / POTWIERDZENIE OSIGNI SPORTOWYCH PRZEZ WAAZCIWY ZWIZEK SPORTOWY LUB INN ORGANIZACJ ZAJMUJC SI SPORTEM (mo|e by sporzdzona na odrbnym pi[mie): ........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................... ............................................. /piecz/ /piecz imienna i podpis/ OPINIA GMINNEJ RADY SPORTU W OLSZTYNKU W SPRAWIE PRZYZNANIA LUB NIEPRZYZNANIA NAGRODY/WYR{NIENIA* (mo|e by zawarta w odrbnym pi[mie) . ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................... /podpisy lub podpis/ DECYZJA BURMISTRZA OLSZTYNKA W SPRAWIE PRZYZNANIA LUB NIE PRZYZNANIA NAGRODY/WYR{NIENIA*(mo|e by zawarta w odrbnym pi[mie). ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ..................................................... .............................................. /piecz / /piecz imienna i podpis/ * niepotrzebne skre[li Dodatkowe informacje: Podstaw przyznania nagrody lub wyr|nienia stanowi uchwaBa Nr XI-106/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania wyr|nieD i nagrd za osignicie wysokich wynikw sportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 204, poz. 2956 i z 2012 r. poz. 1167). Nagrody i wyr|nienia przyznaje Burmistrz Olsztynka po zaopiniowaniu przez Gminn Rad Sportu w Olsztynku. Wnioskodawcami mog by: Burmistrz Olsztynka, Gminna Rada Sportu w Olsztynku, Komisja Rady Miejskiej w Olsztynku wBa[ciwa do spraw sportu, organizacja lub instytucja realizujcych zadania w zakresie sportu w gminie, zwizek, federacja sportowa, organizacja zajmujca si sportem osb niepeBnosprawnych lub inna organizacja zajmujca si sportem, o ktrych mowa w 13 ust. 3 i 14 ust. 2 ww. uchwaBy; klub sportowy, w ktrym zrzeszony jest zawodnik. Wnioski skBada si w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastpnego po roku, w ktrym wynik zostaB osignity. W jednym roku zawodnik, trener lub osoba zasBu|ona dla sportu mog otrzyma tylko jedn nagrod lub wyr|nienie. Wyr|nienia i nagrody przyznawane s za osignicia indywidualne lub zespoBowe. Zawodnicy osigajcy wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym lub krajowym wspBzawodnictwie sportowym, a|eby otrzyma wyr|nienie lub nagrod powinni posiada udokumentowane wyniki sportowe oraz: uprawia dyscypliny sportu okre[lone przez ministra wBa[ciwego do spraw kultury fizycznej w wykazie polskich zwizkw sportowych; by mieszkaDcami gminy lub reprezentowa barwy Olsztynka; godnie reprezentowa gmin; - uzyska miejsce medalowe i punktowane we wspBzawodnictwie midzynarodowym i krajowym w kategorii seniorw, juniorw lub sportowcw objtych systemem sportu dzieci i mBodzie|y w szczeglno[ci: w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach [wiata lub mistrzostwach Europy, w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich gBuchych, akademickich mistrzostw [wiata i uniwersjad letnich i zimowych, Pucharze Zwiata lub Pucharze Europy, w mistrzostwach Polski. Wysoko[ nagrody pieni|nej lub warto[ nagrody rzeczowej dla ww. zawodnika (zawodnikw) nie mo|e przekroczy kwoty: - 1.000 zBotych w przypadku zawodnika; - 1.500 zBotych w przypadku osignicia przez zawodnika, w czasie tych samych zawodw lub w cigu roku, dwch i wicej wysokich wynikw sportowych; - 1.500 zBotych w przypadku nagrody zespoBowej (dla caBego zespoBu). Wysoko[ nagrody dla trenera, ktry przyczyniB si do osignicia wysokich wynikw sportowych przez zawodnikw wymienionych w pkt 7 nie mo|e przekroczy kwoty 1.000 zBotych. Zawodnicy osigajcy miejsca medalowe i punktowane we wspBzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach nieokre[lonych przez ministra wBa[ciwego do spraw kultury fizycznej w wykazie polskich zwizkw sportowych, a|eby otrzyma wyr|nienie lub nagrod powinni udokumentowa te wyniki oraz by mieszkaDcami gminy lub reprezentowa barwy Olsztynka. Wysoko[ nagrody pieni|nej lub warto[ nagrody rzeczowej dla zawodnika (zawodnikw) nie mo|e przekroczy kwoty: - 500 zBotych w przypadku zawodnika; - 1.500 zBotych w przypadku osignicia przez zawodnika, w czasie tych samych zawodw lub w cigu roku, dwch i wicej wysokich wynikw sportowych; - 1.500 zBotych w przypadku nagrody zespoBowej (dla caBego zespoBu). Wysoko[ nagrody pieni|nej dla trenera i innej osoby odznaczajcej si osigniciami w dziaBalno[ci sportowej na obszarze gminy (patrz nw. pkt 13 dodatkowych informacji), nie mo|e przekroczy kwoty 500 zBotych. Wyr|nienia i nagrody pieni|ne mog by przyznawane trenerom i innym osobom odznaczajcym si osigniciami w dziaBalno[ci sportowej na obszarze gminy, w szczeglno[ci za: propagowanie r|norodnych form aktywno[ci fizycznej w[rd mieszkaDcw; upowszechnianie i rozwj sportu szkolnego; wieloletni dziaBalno[ i osignicia w pracy szkoleniowej; aktywn dziaBalno[ na rzecz klubw sportowych i innych podmiotw dziaBajcych w zakresie sportu w celu tworzenia jak najlepszych warunkw organizacyjno szkoleniowych; wspieranie dziaBalno[ci klubw sportowych i innych podmiotw dziaBajcych w zakresie sportu; organizacj imprez sportowych skierowanych do mieszkaDcw oraz zawodw sportowych o zasigu krajowym i midzynarodowym. Nagrody przyznawane s w formie pieni|nej lub rzeczowej. Nagrod rzeczow mo|e by w szczeglno[ci strj i sprzt sportowy zwizany z uprawian dyscyplin lub inna rzecz, o warto[ci nie przekraczajcej odpowiednio ww. kwot. Wyr|nieniami s: puchary, statuetki, plakietki, medale, ksi|ki, upominki rzeczowe, dyplomy i listy pochwalne. Warto[ wyr|nienia nie mo|e przekroczy kwoty 200 zBotych, a w przypadku wyr|nienia zespoBowego 500 zBotych. Nagrody i wyr|nienia wrcza Burmistrz Olsztynka lub upowa|niona przez niego osoba w czasie: Gminnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej, Dni Miasta, sesji Rady Miejskiej lub innych wa|nych uroczysto[ci gminnych czy sportowych. Informacje o przyznanych wyr|nieniach lub nagrodach podaje si do publicznej wiadomo[ci.   PAGE PAGE 4 *Z^`df~  1 JLTZǿ|5CJOJQJ NHOJQJ OJQJmH 5OJQJ CJOJQJ5CJOJQJ5CJOJQJ5CJ$OJQJ5CJOJQJ5CJ OJQJ jU CJOJQJ5CJOJQJ5CJOJQJ CJ OJQJ CJOJQJ CJOJQJOJQJCJ0^`b^ $dh 8$ & Fdh 8 $q $$$ $\^`b^6 ~  1 C RTV^`npdf           L6 ~  1 C RTV^`np$$$$ & Fdh $dh $dh $ & Fdhh:$$F&Fup#7$$$$:$$FlFup#7 ddh$T$ & F 1$7$8$ $1$h7$8$ $7$$$$:$$F'Fup#7Z\4jl"$@BLN8 !!,#.####$$$$$%d%B&»´´´´ؗ56CJNH 56CJ 6CJNH6CJ56CJOJQJ 5CJNH5CJCJCJCJ CJOJQJ CJOJQJOJQJ5CJOJQJCJNHOJQJ CJOJQJ5B*NHOJQJ5B*OJQJ 5OJQJ5NHOJQJ1df$@B8 #$$qS$q$q$S $ & Fd$T<$T$@B8 #$$%d%f%&&'**?+D--t.v./0'111&22222334/55¼|y8  fg Lbc     -$%d%f%&&'**?+D--t.v./0'111&2222$$$$ & F$$dhdh$ & F$$S B&`&b&&&?+D-&.n.r.t.v.//00&1'111&2Z2p2222233344.5/5556486888n888P9R9|:~:;;<<:<<<>>??t@v@@ABAXAZAϼϲϲϨϲCJNHOJQJ56CJOJQJ5CJNHOJQJ5>*OJQJ5CJOJQJCJ5CJOJQJCJ5CJ OJQJ CJOJQJ5CJ CJOJQJOJQJ5NH5>22334/555566888:8n8p8r8t8v8x8z8888;;$ $ & FV$$$dh$dh$ & F55566888:8n8p8r8t8v8x8z8888;;<<:<<<f<<"==0????t@v@XAZAzwrlia^, - &    4  I Jc $d  *+,-./0JKL";<<:<<<f<<"==0????t@v@XAZAA$V $ & F V&$1$T7$8$ $ & F1$7$8$ h$ & F1$7$8$ $ & F $$$ $ & FVZAAA&BBBBpCrCCCXDZDD*CJOJQJ5>*CJOJQJnH5CJOJQJnHCJCJNHOJQJ5CJOJQJ CJOJQJCJNHCJ>*CJNHOJQJ>*CJOJQJ CJOJQJ5B*CJNHOJQJ5B*CJOJQJ5CJNHOJQJ5CJOJQJ0ZAACCDE Rmh)rUzafܾaC>; !b=sϚw:ԛ `Yef !Lȳw[V;K멼gv+V'"{4E?\rG+S.oi 7$KC1VӥPIE#Q*.^noRHO<\ZM2sV>e8h-#zy(5ZݨF bFS`ղ2iq6k#Fc41I՘NǚGݨ}{^Гq=/ݡt^D+.d؃K/G۞[{?meO*;uGss/W\$\.!|g]I:0L`Y5\j-}jmkW ϡEGjNzA }RW4QY/Y'`Vԭa=~L0FB$^ _h-hyF,{dΤf-(MmjPSZSRҘZW( ^Zܐjou탞433̤Н,O ,A@Y8DXdd1C?t9 A5Xrjt?ٴz #@Zt8=N<IchM(Ğ&ch758"uq0jP t?9ɧO_NI`9.= n m` = L]rHʯ2Z+QG.'ߝe7Nw]k9~e9 gzȮصSmx9񔿤\&YO5nYEP,I?h7&}`?#38Ar?F.΋2FX9<gy?KH,X2_>m2hG@ QT"i;7 j~n d~J(&xЇXǘ P_] s_(0&B哨 S_iĒxT5Qe&]eD>Ճ?1I<<12sʼ3[C馏%XHHYg} ״A+4CK@J}K]=,W|nqRUȋ69"X2===l 3(N} d~|4fVXtm20(A Gȋ#ė9?dm"gF$Wޫ/xxrKţ-,&[X] ̵J3|_,5A GH3Cr,dpYrqr-s*PrM ǣq rCާZғJًؓ]]TmHsYo>{vJ@zsSh6 Miה͙WKԚБo_@?N"sl̎|\`i2_fJea17S򒩸"{S 1l$ xGx;"^"0r0ȭ[t¬^P 㘼W6R(OL^z$z^?!ԇuBKdz/_d7(Ósmq'+m2K3l1qu6rlE`/?ɦ$>/]( m0}0 !'yĸ]#= Aݡ{ћ;{ WA؁Iw.?"3DV9ks"PN8TQVVD9a58CN"hybQs+Bep*,ܡ:xBm֥o}Gv=TzvQ^y3]x/ / ^l+^k k g\:.hW~_]"q8AQ(bFxϓ]w &0^ddzf㙕,B{'pA0>Eo޵3,moQn_'Z_#Z_%Z_%'1z &Y-ԻdExޣ>Qm_d)<1eOCvp 7o%ܰƋI}˜*G16Z^QǴ}DG6y:Mq T<^p,Y]2 3D_}$xE֘!xG 5H4Bf>*i2?#|"DVP9^ oכ;g8A6L>L^Ùљҙ39c:9,%!?c1vŜz@7j7? ?d ʻX'Bi䡙,:k ,&_mkqDdE^v 8MΚ5}rX#7;Eɣ,mAXL"НL"qI_EjaJ*I1)Em̺.-XAͦmEVmcae埰OXgNb'4Sq2~$ux=QN*d~#d3׹xF>+bWđBĘ" HQ j~5^U=t $in]Y[[䰑̵ݑo&$s]6 Ys;ʽ0wSn'{u=A8|W7y޲p<].y]1EsG&/ $wL-;!84g-sd "V\$n\&~\kpxr {RYs'ϣx=x$X `||g-e/ɣՇ}mu;Ar]p}lD(<8UC`,A7 c%XkK"wV;Nt>CO^%)%so?+3Vtu3e*bEGDDKls'O#"1X_[9v4 A ZxW~wNA3qV|bbXa k!_`/y &s~<2{17y oA*9gH#ΓvbN+Ufr"C?sf߳לgD:Q~}|? i-R*#݌nv,bK"ZVV<9M t QC|#_F̳HӒ2PZy UXcU|P 5VM mVZ^/j9=<0{@0BkV\`/YSi_`oqފ(DPoi8oP#iĹbs4++tm]t 0/$ 0f&OwsΒ:] օ>c.qi"&?/%lIvGaJq8AӲn+;# S]vv?9:&o> nR?pYM,[*"|c=y7s 6n1`d1Zf|OQx,^Pݠ&##5 ~'rRVQFbE>$rPQVz =|m&|>2+d'"+sv:NR'hȦ[i"~z7fnk#D]}V3&0e6K@o-z[GA+%.t g ʗWP2 L>b消y}aC,ӘG;A:yDlƝ+%TRQJ%]s @ )J(EWtXb-B o1.Z\p-b X2[մm6a5,ZMC46]MwPk؉\hg3$ZzǮ|-LX+`;f5&gѳp?LN)6^b/XKbK%hd ~$` V=CwXncCG9e {+! '5VrkIguˎ#V夫8[}:?^9,?}=+1kNĴÆ3e9=8q`|ɭ V}K7SX^)=ՍR}.k86QXEeYLEXBd.$/W~-~u N 42.pJA2d=򒉸gLqW{ 23dqqjqnqs,nꬫ؞d՘KU /UToT TI7wcx^'z`dQӆ'6Ձx?gQۆ}M!yB{|RcOlϩ*d&nd_ iSDuȀ#>3zטukloƫ1fyϚIMx5]\ȓEP'AuÞҿ!r2Ciޛlm5μYC,sl@>M&ѐU5dXEcfޔQZh-2ZȮlԟ t yAugXqco_}˗̗YO&mf)N[I;fPQ;%Gɉk^P And x*~g=CKJ]%ڕ)Sy w'dN3" ȟMmi>ڽH3v9VԜmZshx@<~'+;޾'ދS }x,B$'bD>FH(N((dv~1G)D2u؏ԗ҇9$2^ꆶYoǒ:ů5hfVI97v2Y}:JŒ~ (6"h0?bh f(YSRvp҈ٷn<0)6Q $^8.|a7p,c+^m -P C%peo٨w5t_Ul":/ J8(:. q2s:2qSJA}fK?,V7iye6UZR_ HI!RP|e6cwyͱX]+v5ޥ ;ٞ]c;A띩-i߂5gifh{~;ƦD:H,aq0qїJ fFkmv:Q _O_3o"7dm:٣ckcܖ__៣1Xlnts30h- w&Zv65;Nά4Uv&İFİzĎxv6x߃.{5솉xH}v‡h[f[^fcs<,`ֲ+0w`1KX%, h(Ὧ0?yCa(v=1GG3όÊGq}"kGCX NzCяIOCq1.@rs_.eJVjװi-}雈Dw(u}hW~~'bu2 ,g YJۥcvw1X>b$Ƴ'uBasa>O|Gy"g.f܊ԕ]ydTW{[=WUwUʫR騊'J?7WAUo - %#~=׶$kEF|zA>2 }h3zP:/oa^{$d4К6?[Wϻ[:ү섍Mw6Kg kYZKcew3i7'3yEP7"i7>ä滖 `8 @?3+d;܆;Ct<Ku*`p--oa?I~KB8{Uc_C_ (h<F[FrNFa8/8g8##8w&h"bge8 P8~/K_K鍏 "D/Xs6>a6b&v= b9K飴1g>0̩>sCHCDym"!އ56欹k7ȗGL M]oV ?? 4' [:@: Standardowy_HmHsHtHH@H NagBwek 1$$q@&^qa$ 5OJQJD@D NagBwek 2$$@&a$5CJOJQJ@@@ NagBwek 3$$@&a$ 5OJQJBA@B Domy[lna czcionka akapitu<Z< ZwykBy tekstOJQJtHuPQ@P Tekst podstawowy 3$a$56CJOJQJ, @, Stopka p#()@!( Numer stronyF&@1F OdsyBacz przypisu dolnegoH*NP@BN Tekst podstawowy 2$a$6CJOJQJ:B@R: Tekst podstawowy$a$@@b@ Tekst przypisu dolnego\S@r\ Tekst podstawowy wcity 3$`a$OJQJD+D Tekst przypisu koDcowego,>@, TytuB$a$CJ^J,O, TytuB ZnakCJ^JHJH PodtytuB$1$7$8$a$5CJOJQJ^J>O> PodtytuB Znak5CJOJQJ^JNC@N Tekst podstawowy wcityx^HOH Tekst podstawowy wcity Znak:O: ZwykBy tekst ZnakOJQJFOF Tekst przypisu dolnego ZnakO HTML - wstpnie sformatowany:! 2( Px 4 #\'*.25@9*$ OJQJ^J^O!^ !HTML - wstpnie sformatowany Znak OJQJ^JO1 b8OB8 Akapit z list $^hR@RhTekst podstawowy wcity 2%$ CJOJQJ4Ob4Default&B*CJhmHnH4 $$$'ZB&ZAS`4:>BFd$2;AK2V``5789;=?ADEGI5ZAW`6<@CH '!!t8@0( B S ?? \gi4i4k4k4l4l4n4o4q4r4t4u444MirosBaw ObrbskiHD:\Moje dokumenty\Nagrody sportowe\Wniosek o nagrod sportow - nowy.docMirosBaw Obrbski[D:\Moje dokumenty\Nagrody sportowe\Nagrody za 2010-2011\Wniosek o nagrod sportow 2011.docMirosBaw Obrbski[D:\Moje dokumenty\Nagrody sportowe\Nagrody za 2010-2011\Wniosek o nagrod sportow 2011.docMirosBaw Obrbski[D:\Moje dokumenty\Nagrody sportowe\Nagrody za 2010-2011\Wniosek o nagrod sportow 2011.docMirosBaw Obrbski[D:\Moje dokumenty\Nagrody sportowe\Nagrody za 2010-2011\Wniosek o nagrod sportow 2011.docMirosBaw ObrbskifD:\Moje dokumenty\Nagrody sportowe\Nagrody za 2010-2011\Wniosek o wyr|nienie lub nagrod sportow.docMirosBaw ObrbskifD:\Moje dokumenty\Nagrody sportowe\Nagrody za 2010-2011\Wniosek o wyr|nienie lub nagrod sportow.docMirosBaw ObrbskifD:\Moje dokumenty\Nagrody sportowe\Nagrody za 2010-2011\Wniosek o wyr|nienie lub nagrod sportow.doc_vrv;+e/ V1e <Ydh!XBX:&H0eX(T\N^2'C EO}YT\"[dKL*Zj8eum4ڄnTq;+h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. ^`o(hH. h ^`o(hH- pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. h h^h`o(hH-h8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHTh^T`)h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. Th^T`o(- hh. ^`hH.0^`0o(. h^`o(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH hh.^`. ^`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. ^`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. hh^h`o(hH. h ^`o(hH- L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.eumN^2Ydh:&'C"[1e . E*Zjv0eX(ne/ _0eX(0eX(@|T !%+44``` `@```(@``0@`` `P@`,``@`2`h@`6`:`B`N``GzTimes New Roman5Symbol3& zArial?5 zCourier New;Wingdings"1"'g޹f7+\(,^a0d53i41) dane osobowe kandydata, w tym: imi i nazwisko, dat urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazw szkoBy, uczelni lub zakBadu pracy,Mirek ObrebskiMirosBaw ObrbskiOh+'00<T`t   1) dane osobowe kandydata, w tym: imi i nazwisko, dat urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazw szkoy, uczelni lub zakadu pracy,z) dMirek Obrebski ire Normal.dotsMirosaw Obrbskind4roMicrosoft Word 8.0d@Ik@[S@D h@]7+՜.+,D՜.+, hp b UM Olsztynekb\5j 1) dane osobowe kandydata, w tym: imi i nazwisko, dat urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazw szkoy, uczelni lub zakadu pracy, Title 6> _PID_GUIDAN{6778B3C0-5D0D-4866-B407-64270C4C98CC} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~Root Entry F6>hPʺData K %1Table^2WordDocument%SummaryInformation(xDocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPoolPʺPʺ FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q