ࡱ> LNKVVbjbj =Z#%%%%%9999 E$9\iiiiiiiij x-%iiiii%%iiiiii%i%iiiiiii0-&9ii0iii%iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :Warmi.2011.204.2956 2012-04-14 zm. Warmi.2012.1167 1 UCHWAAA Nr XI-106/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania wyr|nieD i nagrd za osignicie wysokich wynikw sportowych. (Olsztyn, dnia 20 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pzn. zm.1) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014 i Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co nastpuje: 1.Gmina Olsztynek ustanawia wyr|nienia i nagrody jako wyraz uznania dla [rodowiska sportowego za tworzenie warunkw sprzyjajcych rozwojowi sportu w gminie. RozdziaB1 Przepisy oglne 2.UchwaBa okre[la: 1) zasady, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysoko[ wyr|nieD i nagrd za osignicie wysokich wynikw sportowych przez osoby fizyczne, zwane dalej zawodnikami; 2) zasady, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysoko[ wyr|nieD i nagrd dla trenerw prowadzcych szkolenie zawodnikw, zamieszkaBych na terenie gminy, osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym lub krajowym wspBzawodnictwie sportowym; 3) warunki, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysoko[ wyr|nieD i nagrd pieni|nych dla trenerw i innych osb odznaczajcych si osigniciami w dziaBalno[ci sportowej na obszarze gminy. 3.Wysoko[ [rodkw finansowych przeznaczonych na nagrody i wyr|nienia corocznie okre[lana jest w uchwale bud|etowej. 4.Wyr|nienia i nagrody przyznaje Burmistrz Olsztynka z wBasnej inicjatywy lub na wniosek: 1) Gminnej Rady Sportu w Olsztynku; 2) komisji Rady Miejskiej w Olsztynku wBa[ciwej do spraw sportu; 3) organizacji lub instytucji realizujcych zadania w zakresie sportu w gminie; 4) zwizku, federacji sportowej, organizacji zajmujcej si sportem osb niepeBnosprawnych lub innej organizacji zajmujcej si sportem, o ktrych mowa w 13 ust. 3 i 14 ust. 2; 5) klubu sportowego, w ktrym zrzeszony jest zawodnik. 5.1.Wyr|nienia i nagrody przyznawane s za osignicia indywidualne lub zespoBowe. 2.Wnioski o wyr|nienia lub nagrody powinny zawiera: 1) dane osobowe kandydata, w tym: imi i nazwisko, dat urodzenia, miejsce zamieszkania; 2) dane dotyczce klubu sportowego, w tym: nazw i adres siedziby; 3) dane dotyczce dotychczasowej dziaBalno[ci albo informacje o osigniciach, za ktre maj by przyznane wyr|nienie lub nagroda; 4) propozycj przyznania wyr|nienia lub nagrody z podaniem ich rodzaju i wysoko[ci - z uwzgldnieniem postanowieD niniejszej uchwaBy; 5) wyszczeglnienie osigni sportowych zawodnika, a w przypadku trenerw lub innych osb opis ich efektw pracy, wraz z dokumentacj potwierdzajc. 6.(1) Wnioski skBada si w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastpnego po roku, w ktrym wynik zostaB osignity. 7.Wnioski podlegaj zaopiniowaniu przez Gminn Rad Sportu w Olsztynku. 8.1.Wyr|nieniami s: puchary, statuetki, plakietki, medale, ksi|ki, upominki rzeczowe, dyplomy i listy pochwalne. 2.Warto[ przyznanego wyr|nienia nie mo|e przekroczy kwoty 200 zBotych, a w przypadku wyr|nienia zespoBowego 500 zBotych. 9.1.Nagrody przyznawane s w formie pieni|nej lub rzeczowej. 2.Wysoko[ nagrody pieni|nej lub warto[ nagrody rzeczowej dla zawodnika (zawodnikw) nie mo|e przekroczy kwoty: 1) 500 zBotych - w przypadku zawodnika, o ktrym mowa w 14; 2) 1.000 zBotych - w przypadku zawodnika, o ktrym mowa w 13; 3) 1.500 zBotych - w przypadku osignicia przez zawodnika, w czasie tych samych zawodw lub w cigu roku, dwch i wicej wysokich wynikw sportowych; 4) 1.500 zBotych - w przypadku nagrody zespoBowej. 3.Wysoko[ nagrody dla trenera, o ktrym mowa w 15 nie mo|e przekroczy kwoty 1.000 zBotych. 4.Nagrod rzeczow mo|e by w szczeglno[ci strj i sprzt sportowy zwizany z uprawian dyscyplin lub inna rzecz, o warto[ci nie przekraczajcej odpowiednio kwoty, o ktrej mowa w ust. 2 i 3. 5.Wysoko[ nagrody pieni|nej dla trenera lub innej osoby odznaczajcej si osigniciami w dziaBalno[ci sportowej na obszarze gminy, o ktrych mowa w 16 nie mo|e przekroczy kwoty 500 zBotych. 10.W jednym roku zawodnik mo|e otrzyma jedn nagrod lub wyr|nienie. 11.Nagrody i wyr|nienia wrcza Burmistrz Olsztynka lub upowa|niona przez niego osoba w czasie: Gminnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej, Dni Miasta, sesji Rady Miejskiej lub innych wa|nych uroczysto[ci gminnych czy sportowych. 12.Informacje o przyznanych wyr|nieniach lub nagrodach podaje si do publicznej wiadomo[ci. RozdziaB2 &r   pxz\d ((>)H)+++++4444:=D=BAXAZABBBtDDDEEEzKKKKKK.L8LNNOOU,U.U2UVVU h%b9H*h%b9 h%b95\M(r <~n^$ h^`ha$ $`a$ $`a$$a$$a$$a$  R ^`$a$h,4Bp\ b!J""F#t$$% '(>)++$`a$ $`a$$ h^`ha$++4B6L7789:;; <:=@BAZABtDDEGGGnHI$`a$$ h^`ha$ $`a$$a$Wyr|nienia i nagrody za osignicie wysokich wynikw sportowych przez zawodnikw 13.1.Zawodnicy osigajcy wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym lub krajowym wspBzawodnictwie sportowym, a|eby otrzyma wyr|nienie lub nagrod powinni posiada udokumentowane wyniki sportowe oraz: 1) uprawia dyscypliny sportu okre[lone przez ministra wBa[ciwego do spraw kultury fizycznej w wykazie polskich zwizkw sportowych; 2) by mieszkaDcami gminy lub reprezentowa barwy Olsztynka; 3) godnie reprezentowa gmin. 2.Za wysokie osignicia sportowe przyjmuje si uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych we wspBzawodnictwie midzynarodowym i krajowym w kategorii seniorw, juniorw lub sportowcw objtych systemem sportu dzieci i mBodzie|y w szczeglno[ci: 1) w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach [wiata lub mistrzostwach Europy; 2) w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich gBuchych; 3) akademickich mistrzostw [wiata i uniwersjad letnich i zimowych, Pucharze Zwiata lub Pucharze Europy; 4) w mistrzostwach Polski. 3.Osignicia sportowe musz by potwierdzone przez wBa[ciwy zwizek sportowy lub organizacj zajmujc si sportem osb niepeBnosprawnych. 14.1.Zawodnicy osigajcy miejsca medalowe i punktowane we wspBzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach nieokre[lonych przez ministra wBa[ciwego do spraw kultury fizycznej w wykazie polskich zwizkw sportowych, a|eby otrzyma wyr|nienie lub nagrod powinni udokumentowa te wyniki oraz by mieszkaDcami gminy lub reprezentowa barwy Olsztynka. 2.Osignicia sportowe musz by potwierdzone przez wBa[ciwy zwizek, federacj lub inn wBa[ciw organizacj zajmujc si sportem w tym zakresie. RozdziaB3 Wyr|nienia i nagrody dla trenerw prowadzcych szkolenie zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym lub krajowym wspBzawodnictwie sportowym 15.Wyr|nienia i nagrody mog by przyznawane trenerom, ktrzy przyczynili si do osignicia wysokich wynikw sportowych w midzynarodowym lub krajowym wspBzawodnictwie sportowym przez zawodnikw, o ktrych mowa w 13 ust. 1. RozdziaB4 Wyr|nienia i nagrody pieni|ne dla trenerw i innych osb odznaczajcych si osigniciami w dziaBalno[ci sportowej na obszarze gminy 16.Wyr|nienia i nagrody pieni|ne mog by przyznawane trenerom i innym osobom odznaczajcym si osigniciami w dziaBalno[ci sportowej na obszarze gminy, w szczeglno[ci za: 1) propagowanie r|norodnych form aktywno[ci fizycznej w[rd mieszkaDcw; 2) upowszechnianie i rozwj sportu szkolnego; 3) wieloletni dziaBalno[ i osignicia w pracy szkoleniowej; 4) aktywn dziaBalno[ na rzecz klubw sportowych i innych podmiotw dziaBajcych w zakresie sportu w celu tworzenia jak najlepszych warunkw organizacyjno-szkoleniowych; 5) wspieranie dziaBalno[ci klubw sportowych i innych podmiotw dziaBajcych w zakresie sportu; 6) organizacj imprez sportowych skierowanych do mieszkaDcw oraz zawodw sportowych o zasigu krajowym i midzynarodowym. RozdziaB5 Przepisy koDcowe 17.Wykonanie uchwaBy powierza si Burmistrzowi Olsztynka. 18.Traci moc uchwaBa Nr XXXIV-320/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania nagrd i wyr|nieD za osignicie wysokich wynikw sportowych we wspBzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. WarmiDsko Mazurskiego Nr 77, poz. 1383 i z 2007 r. Nr 126, poz. 1741). 19.UchwaBa wchodzi w |ycie po upBywie 14 dni od dnia ogBoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego. ______ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaBy ogBoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777. Przypisy: 1) 6 zmieniony przez 1 uchwaBy nr XIII-143/2012 z dnia 1 marca 2012 r. (Warmi.2012.1167) zmieniajcej nin. uchwaB z dniem 14 kwietnia 2012 r. IJzKKK.LNOOU.UTVVV$ W^`Wa$$a$ $`a$$a$$ h^`ha$ ;0P:p%b9/ =!"#$% Dpf 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666266666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHN`N Normal 1$7$8$OJQJ^J_HmHsHtHDA D 0Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List N/N 0Tabela 1$7$8$OJQJ^J_HmHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] #ZVV+IVV,%b9# #@(#@@@4UnknownG* Times New Roman5Symbol3" Arial7.{ @Calibri+AACambria Math"ggaxx$P#%b9!xxWarmiMirosBaw ObrbskiMirosBaw ObrbskiOh+'0 $0 T ` lxWarmiMirosaw ObrbskiNormal_Wordconv.dotmMirosaw Obrbski2Microsoft Office Outlook@G@@՜.+,0 hp  UM w Olsztynku Warmi Title  !"#$%&'()*+,-/0123456789:<=>?@ABDEFGHIJMRoot Entry F&O1Table.WordDocument=ZSummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CCompObjy  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q  FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q