Strona Olsztynka

zaawansowane
Menu
baner BIP
baner Olsztynecki Budżet Obywatelski
baner Projekty Unijne
baner Olsztynek na facebook-u
baner Kanał Gminy Olsztynek na YouTube
baner Dziennik Ustaw / Monitor Polski
baner http://olsztynek.e-mapa.net/
baner Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja Przestrzeń
baner Miejski Dom Kultury
baner Elektroniczna Skrzynka Podawcza
baner 100 lat Skansenu w Olsztynku
baner
stat4u
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Wprowadzono: 11-07-2018  Promocja Gminy

 

Na podstawie art.70b ustawy z dnia   7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 
Do wniosku należy załączyć:
 
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- dyplom, świadectwo, zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu /przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdanie stosownego egzaminu/
 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenie jednego młodocianego pracownika
do 31 sierpnia 2012 r. wynosi:
 
Nauka zawodu:
- okres kształcenia wynoszący 24 miesiące – 4.848,46 zł
- okres kształcenia wynoszący 36 miesięcy – 8.080,77 zł
 
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:
- za każdy pełny miesiąc kształcenia – 253,68 zł.
Od  1 września 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim ulegnie zmianie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
Nauka zawodu:
– przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) – 8.081 zł,
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:
– 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31 grudnia 2014 r. (uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II, dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach). Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wyniesie – 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące.
W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). 
Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
– pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
– młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
- zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz instrukcja wypełniania znajdują się w załączniku).

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

Nauka zawodu:

 • przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) – 8.081 zł,

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

 • 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Zgodnie z art. 70b ust. 3 ustawy o systemie oświaty kwoty dofinansowania określone w ust. 2 tego artykułu podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik ten, zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W komunikacie z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. (M. P. poz. 30) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,7 (wzrost cen o 3,7%), w komunikacie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M. P. poz. 94),   Prezes GUS ogłosił, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%), a w komunikacie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. (M. P. poz. 109),   Prezes GUS ogłosił, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,00 (ceny pozostały na takim samym poziomie).

Oznacza to, że wskaźniki waloryzacji nie przekroczyły progu 105%. W 2015 r. dofinansowanie wynosi kwotę ustawową bez waloryzacji. W związku z powyższym pracodawcom należy się dofinansowanie w ww. wysokościach. 

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa wyżej.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Do wniosku pracodawca musi dołączyć m.in.:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

  Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), mogą być poświadczane przez:

 • organ  państwowy  lub  podmiot  wykonujący  zadania  z  zakresu  administracji publicznej – jeżeli dokument mający stanowić dowód w postępowaniu znajduje się w aktach tego organu lub podmiotu (powyższa norma dotyczy każdego dokumentu znajdującego  się  w  aktach  organu  państwowego  lub  podmiotu,  nie  tylko sporządzonego przez ten organ lub podmiot),
 • notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Poświadczać za zgodność z oryginałem kopie dyplomów i świadectw może  dokonać również wystawca danego dokumentu.

UWAGA:

ZGODNIE Z WYJAŚNIENIAMI DYREKTORA WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE Z 6 SIERPNIA 2012 R. (ZNAK: PS-I.4146.17.17.2012.BB) - PREZENTUJĄCYMI STANOWISKO DEPARTAMENTU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - PRACODAWCA MOŻE POTWIERDZIĆ SKŁADANE DOKUMENTY ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WŁASNORĘCZNIE.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 1543) z dniem 15 listopada 2014 r. zmieniło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276). W związku z powyższym obowiązują nowe formularze wniosków. Dla wniosków składanych po tej dacie obowiązuje nowy wzór.

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz instrukcja wypełniania (znajduje się w załączniku do rozporządzenia),
 • przykładowy wniosek pracodawcy o dofinansowanie oraz formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis w załączeniu.
ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-08-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 23