Strona Olsztynka

zaawansowane
Menu
baner BIP
baner Olsztynecki Budżet Obywatelski
baner Projekty Unijne
baner Olsztynek na facebook-u
baner Kanał Gminy Olsztynek na YouTube
baner Dziennik Ustaw / Monitor Polski
baner http://olsztynek.e-mapa.net/
baner Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja Przestrzeń
baner Miejski Dom Kultury
baner Elektroniczna Skrzynka Podawcza
baner 100 lat Skansenu w Olsztynku
baner
stat4u
Wyróżnienia i Nagrody Sportowe Burmistrza Olsztynka
Wprowadzono: 07-04-2017  Promocja Gminy

 

Wysokie wyniki sportowe osiągane przez olsztyneckich zawodników na arenach sportowych w kraju –  a bywa, że zagranicą –  zasługują na wyróżnienie. Osiągnięcia te wiążą się z ogromną pracą i wysiłkiem zawodników, a także ich trenerów i działaczy sportowych. Każdy taki sukces jest promocją gminy, ale przede wszystkim wpływa na popularyzację aktywnego stylu życia wśród mieszkańców,  a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 31 i art. 35 ust 5 i 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 176, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

Szczegółowe informacje:

 

Dodatkowe informacje:
1. Podstawę przyznania nagrody lub wyróżnienia stanowi uchwała Nr XI-106/2011 Rady Miejskiej                         w Olsztynku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 204, poz. 2956 i z 2012 r. poz. 1167).
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Olsztynka po zaopiniowaniu przez Gminną Radę Sportu                w Olsztynku.
3. Wnioskodawcami mogą być:
- Burmistrz Olsztynka,
- Gminna Rada Sportu w Olsztynku,
- Komisja Rady  Miejskiej w Olsztynku właściwa do spraw sportu,
- organizacja lub instytucja realizujących zadania w zakresie sportu w gminie,
- związek, federacja sportowa, organizacja zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych lub inna organizacja zajmująca się sportem, o których mowa w § 13 ust. 3 i § 14 ust. 2 ww. uchwały;
- klub sportowy, w którym zrzeszony jest zawodnik.
4.  Wnioski składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym wynik został osiągnięty. 
5. W jednym roku zawodnik, trener lub osoba zasłużona dla sportu mogą otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.
6. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
7.  Zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, ażeby otrzymać wyróżnienie lub nagrodę powinni posiadać udokumentowane wyniki sportowe oraz:
- uprawiać dyscypliny sportu określone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej  w wykazie polskich związków sportowych;
- być mieszkańcami gminy lub reprezentować barwy Olsztynka;
- godnie reprezentować gminę;
-      uzyskać miejsce medalowe  i punktowane we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w kategorii seniorów, juniorów lub sportowców objętych systemem sportu dzieci i młodzieży w szczególności: w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostw świata i uniwersjad letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy, w mistrzostwach Polski.
8. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej dla ww. zawodnika (zawodników) nie może przekroczyć kwoty:
- 1.000 złotych  –  w przypadku zawodnika;
- 1.500 złotych –  w przypadku osiągnięcia przez zawodnika, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku, dwóch i więcej  wysokich wyników sportowych;
-  1.500 złotych  –  w przypadku nagrody zespołowej (dla całego zespołu). 
9. Wysokość nagrody dla trenera, który przyczynił się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników wymienionych w pkt 7 nie może przekroczyć kwoty 1.000 złotych.
10. Zawodnicy osiągający miejsca medalowe i punktowane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach nieokreślonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej  w wykazie polskich związków sportowych, ażeby otrzymać wyróżnienie lub nagrodę powinni udokumentować te wyniki oraz być mieszkańcami gminy lub reprezentować barwy Olsztynka.
11. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej dla zawodnika (zawodników) nie może przekroczyć kwoty:
- 500 złotych       –  w przypadku zawodnika;
- 1.500 złotych  –  w przypadku osiągnięcia przez zawodnika, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku, dwóch i więcej  wysokich wyników sportowych;
-  1.500 złotych   –  w przypadku nagrody zespołowej (dla całego zespołu). 
12. Wysokość nagrody pieniężnej dla trenera i innej osoby odznaczającej się osiągnięciami w działalności sportowej na obszarze gminy (patrz nw. pkt 13 dodatkowych informacji), nie może przekroczyć kwoty 500 złotych.
13. Wyróżnienia i nagrody pieniężne mogą być przyznawane trenerom i innym osobom odznaczającym się osiągnięciami w działalności sportowej na obszarze gminy, w szczególności za:
- propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców;
- upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego;
- wieloletnią działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej;
- aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających 
w zakresie sportu w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno – szkoleniowych;
- wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających 
w zakresie sportu;
- organizację imprez sportowych skierowanych do mieszkańców oraz zawodów sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
14. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej. Nagrodą rzeczową może być w szczególności strój i sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną lub inna rzecz, o wartości nie przekraczającej odpowiednio ww. kwot.
15. Wyróżnieniami  są: puchary, statuetki, plakietki, medale, książki, upominki rzeczowe, dyplomy i listy pochwalne. Wartość wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 200 złotych, a w przypadku wyróżnienia zespołowego 500 złotych.
16. Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Olsztynka lub upoważniona przez niego osoba w czasie: Gminnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej, Dni Miasta, sesji Rady Miejskiej lub innych ważnych uroczystości gminnych czy sportowych.  
17. Informacje o przyznanych wyróżnieniach lub nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
 1. Podstawę przyznania nagrody lub wyróżnienia stanowi uchwała Nr XI-106/2011 Rady Miejskiej  w Olsztynku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 204, poz. 2956 i z 2012 r. poz. 1167).
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Olsztynka po zaopiniowaniu przez Gminną Radę Sportu w Olsztynku.
 3. Wnioskodawcami mogą być: Burmistrz Olsztynka, Gminna Rada Sportu w Olsztynku, Komisja Rady  Miejskiej w Olsztynku właściwa do spraw sportu, organizacja lub instytucja realizujących zadania w zakresie sportu w gminie, związek, federacja sportowa, organizacja zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych lub inna organizacja zajmująca się sportem, o których mowa w § 13 ust. 3 i § 14 ust. 2 ww. uchwały; klub sportowy, w którym zrzeszony jest zawodnik.
 4. Wnioski składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym wynik został osiągnięty
 5. W jednym roku zawodnik, trener lub osoba zasłużona dla sportu mogą otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.
 6. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
 7. Zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, ażeby otrzymać wyróżnienie lub nagrodę powinni posiadać udokumentowane wyniki sportowe oraz: uprawiać dyscypliny sportu określone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej  w wykazie polskich związków sportowych; być mieszkańcami gminy lub reprezentować barwy Olsztynka; godnie reprezentować gminę; uzyskać miejsce medalowe  i punktowane we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w kategorii seniorów, juniorów lub sportowców objętych systemem sportu dzieci i młodzieży w szczególności: w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostw świata i uniwersjad letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy, w mistrzostwach Polski.
 8. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej dla ww. zawodnika (zawodników) nie może przekroczyć kwoty: 1.000 złotych  –  w przypadku zawodnika; 1.500 złotych –  w przypadku osiągnięcia przez zawodnika, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku, dwóch i więcej  wysokich wyników sportowych; 1.500 złotych w przypadku nagrody zespołowej (dla całego zespołu). 
 9. Wysokość nagrody dla trenera, który przyczynił się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników wymienionych w pkt 7 nie może przekroczyć kwoty 1.000 złotych.
 10. Zawodnicy osiągający miejsca medalowe i punktowane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach nieokreślonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej  w wykazie polskich związków sportowych, ażeby otrzymać wyróżnienie lub nagrodę powinni udokumentować te wyniki oraz być mieszkańcami gminy lub reprezentować barwy Olsztynka.
 11. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej dla zawodnika (zawodników) nie może przekroczyć kwoty: 500 złotych –  w przypadku zawodnika; 1.500 złotych  –  w przypadku osiągnięcia przez zawodnika, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku, dwóch i więcej  wysokich wyników sportowych; 1.500 złotych   –  w przypadku nagrody zespołowej (dla całego zespołu). 
 12. Wysokość nagrody pieniężnej dla trenera i innej osoby odznaczającej się osiągnięciami w działalności sportowej na obszarze gminy (patrz nw. pkt 13 dodatkowych informacji), nie może przekroczyć kwoty 500 złotych.
 13. Wyróżnienia i nagrody pieniężne mogą być przyznawane trenerom i innym osobom odznaczającym się osiągnięciami w działalności sportowej na obszarze gminy, w szczególności za: propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców; upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego; wieloletnią działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej; aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie sportu w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno-szkoleniowych; wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie sportu; organizację imprez sportowych skierowanych do mieszkańców oraz zawodów sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
 14. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej. Nagrodą rzeczową może być w szczególności strój i sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną lub inna rzecz, o wartości nie przekraczającej odpowiednio ww. kwot.
 15. Wyróżnieniami  są: puchary, statuetki, plakietki, medale, książki, upominki rzeczowe, dyplomy i listy pochwalne. Wartość wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 200 złotych, a w przypadku wyróżnienia zespołowego 500 złotych.
 16. Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Olsztynka lub upoważniona przez niego osoba w czasie: Gminnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej, Dni Miasta, sesji Rady Miejskiej lub innych ważnych uroczystości gminnych czy sportowych.  
 17. Informacje o przyznanych wyróżnieniach lub nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 19-09-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 83