Strona Olsztynka

zaawansowane
baner BIP
baner Olsztynecki Budżet Obywatelski
baner Projekty Unijne
baner Olsztynek na facebook-u
baner Kanał Gminy Olsztynek na YouTube
baner Dziennik Ustaw / Monitor Polski
baner http://olsztynek.e-mapa.net/
baner Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja Przestrzeń
baner Miejski Dom Kultury
baner Elektroniczna Skrzynka Podawcza
baner 100 lat Skansenu w Olsztynku
baner
stat4u
Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Olsztynku
Wprowadzono: 25-11-2016  Promocja Gminy

Burmistrz Olsztynka

ogłasza pierwszy nabór do Żłobka Miejskiego w Olsztynku

przy ul. Szkolnej 9A

 

Szanowni Rodzice i Mieszkańcy naszej Gminy!

Władze samorządowe, widząc ogromną potrzebę rodziców, przystąpiły do budowy żłobka. Ma się ona zakończyć jeszcze w tym roku. Natomiast Rada Miejska w Olsztynku na sesji w dniu 10 listopada br. podjęła szereg uchwał związanych z utworzeniem Żłobka Miejskiego w Olsztynku.

Żłobek powstanie już 1 grudnia br., ale oficjalną działalność rozpocznie prawdopodobnie z dniem 1 stycznia 2017 r. Do tego czasu należy podjąć liczne czynności formalne związane z jego uruchomieniem.

Jedną z najważniejszych czynności jest przeprowadzenie naboru dzieci do żłobka. Liczba przewidzianych miejsc wynosi 40.

Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku (pokój nr 2) w terminie do 15 grudnia 2016 r.

Wzór wniosku został określony zarządzeniem nr 103/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Olsztynku.

Należy zwrócić uwagę, że:

  • Rodzice są zobowiązani we wniosku o przyjęcie dziecka wpisać datę, od jakiego dnia dziecko będzie uczęszczało do żłobka. Dzieci do placówki przyjmowane są przez cały rok.     O możliwości przyjęcia dziecka decyduje liczba miejsc w żłobku
  • Rodzice są zobowiązani dołączyć do wniosku następujące dokumenty: oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka, odpowiednie dokumenty (wymienione we wniosku) dotyczące samotnego wychowywania dziecka w rodzinie lub objęcie dziecka pieczą zastępczą, a także oświadczenie obojga rodziców albo rodzica samotnie wychowującego kandydata  o pozostawaniu w zatrudnieniu  lub prowadzeniu działalności gospodarczej albo byciu uczniem, studentem lub słuchaczem szkół, uczelni lub kolegiów w systemie stacjonarnym.
  • Rodzice powinni w zaklejonej kopercie dołączyć do wniosku wszystkie niezbędne informacje o dziecku (np. stan zdrowia, rozwój psychofizyczny, orzeczenie lub opinia o niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) oraz o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności rodziców lub rodzeństwa dziecka (wymagane dokumenty określono we wniosku).

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba wolnych miejsc w żłobku, w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

·         wielodzietność rodziny dziecka;

·         niepełnosprawność dziecka;

·         niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

·         niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

·         niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

·         samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

·         objęcie dziecka pieczą zastępczą;

·    oboje rodziców albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą albo uczą się lub studiują w systemie stacjonarnym.

Ww. kryteria mają jednakową wartość.

Żłobek jest placówką publiczną, ale rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku (art. 23 ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Zakładanie i utrzymanie żłobków należy do zadań własnych gminy.  Przepis ten uniemożliwia przerzucenie na rodziców, korzystających ze świadczeń udzielanych przez żłobek, kosztów utrzymania tej placówki. Dlatego też opłaty za żłobek, określone przez Radę Miejską w Olsztynku, pobierane od rodziców wyniosą:

·         2,00 zł za każdą godzinę opieki (do 10 godz.);

·         3,00 zł za każdą godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin;

·         do 6,00 zł dziennie za wyżywienie.

W imieniu samorządu gminnego żywię nadzieję, że żłobek spełni oczekiwania i przyczyni się do powstania zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi w naszej Gminie, a tym samym umożliwi rodzicom podjęcie aktywności zawodowej i wszechstronny rozwój dzieci.

Burmistrz Olsztynka

/-/ Artur Wrochna

ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6