Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://olsztynek.pl/

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2014 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.09.2014 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

- część filmów nie posiada napisów
- część plików nie jest dostępna cyfrowo
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 28.11.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja: 05.03.2024 r. - brak zmian.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Miller, e-mail: informatyk@olsztynek.pl lub nr telefonu: +48895195471. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Do budynku prowadzi wejście od placu Świętego Piotra. Przy wejściu znajduje się dzwonek do wezwania pomocy przy wejściu.

Po wejściu do budynku znajdują się schody prowadzące na parter budynku wraz z poręczami. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich został przygotowany schodołaz obsługiwany przez pracowników Urzędu.

Z poziomu parteru na pozostałe poziomy można dostać się schodami wyposażonymi w poręcze oraz windą dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

Odpowiednio oznakowane toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na pierwszym i drugim piętrze.

Przed budynkiem nie wyznaczono osobnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie znajduje się mobilna pętla indukcyjna.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się stanowisko do obsługi osób posługujących się językiem migowym.

Na każdym poziomie znajdują się tyflomapy pozwalające na nawigację w budynku, przy każdych drzwiach znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy najważniejszych elementach infrastruktury (np. winda, toalety, ważne pomieszczenia, itp.) znajdują się oznaczenia w postaci ikonografik.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu. Kontakt: Ewa Wylamowska, tel. +48895195454, e-mail: e.malecka.pf@olsztynek.pl.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.