Przejdź do treści strony

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie, zgodnie z porozumieniem znak: PS-I.946.3.33.2024
zawartym pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztynek,
środków Funduszu Pracy dla Gminy Olsztynek z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników w roku 2024.
 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z Gminy Olsztynek:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. DZ. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu – druk w załączeniu;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  – druk w załączeniu;
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku ze środków Funduszu Solidarnościowego – podpisany przez osobę z niepełnosprawnością oraz przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Asystenta;
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającą ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną.                                                     

Osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun prawny sama wskazuje osobę do świadczenia usługi asystencji osobistej. Asystentem nie może być członek rodziny osoby niepełnosprawnej (na potrzeby programu za członka rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem.

Wskazanie następuje poprzez dołączenie do ww. dokumentów:

 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością – druk w załączeniu;

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • Zaświadczenie o niekaralności asystenta;
 • Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka  z niepełnosprawnością – druk w załączeniu .

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (z wymaganymi załącznikami nr 1 – 5,  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku (ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek, pokój 11) do dnia 19 lutego 2024 do godz. 15:00.

RÓWNI NA STARCIE

Gmina Olsztynek realizuje projekt pt. „RÓWNI NA STARCIE - nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.2 Edukacja przedszkolna Programu FunduszeEuropejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Olsztynek w okresie 3 VII 2023 - 31 VIII 2024 (14 miesięcy) poprzez (cel osiągnięty do końca VIII 2024) poprzez :

 •  Utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych (1 nowy oddział przedszkolny) i placu zabaw przy SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku;

 •   Wzrost szans edukacyjnych 75 dzieci w wieku przedszkolnym (rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych u wszystkich dzieci objętych wsparciem w projekcie oraz rozwój w zakresie wyrównywania deficytów u50 dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) poprzezrealizację zajęć dodatkowych;

 •   Wzrost kompetencji 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez realizację szkoleń doskonalących;

 •   Zwiększenie świadomości min. 30 rodziców/opiekunów prawnych w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci poprzez udział w konsultacjach z pedagogiem specjalnym;

  Zadania:

  1. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego - wyposażenie w niezbędny sprzęt meble, pomoce dydaktyczne i zabawki;

  2. Utworzenie placu zabaw;

  3. Szkolenia doskonalące dla kadry;

  4. Realizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci;

  5. Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych;

  Grupy docelowe:

 •   75 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym 25 uczęszczających do nowego oddziału utworzonego w ramach projektu), w tym 50 dzieci o stwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 •   5 nauczycieli wychowania przedszkolnego;

 •   min. 30 rodziców/opiekunów prawnych dzieci;

 •   oddziały przedszkolne przy SP nr 1 w Olsztynku.

           Rezultaty:

 •  Dzięki projektowi zostało utworzone 25 nowych miejsc przedszkolnych (1 nowy oddział przedszkolny) oraz plac zabaw na terenie szkoły;
 •   Podczas projektu zwiększymy kompetencje 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez realizacje szkoleń doskonalących;

 •   zwiększymy świadomość min. 30 rodziców/opiekunów prawnych w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci poprzez udział w konsultacjach z pedagogiem specjalnym;

 •   wzrost szans edukacyjnych 75 dzieci w wieku przedszkolnym (rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych u wszystkich dzieci objętych wsparciem w projekcie oraz rozwój w zakresie wyrównywania deficytów u50 dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) poprzezrealizację zajęć dodatkowych;

  Wartość projektu: 917 904,15 zł
  Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 823 764,15 zł

#warmiamazury

#FunduszeEuropejskie 

Wsparcie w ramach programu MALUCH+ 2022–2029 finansowanego ze środków FERS

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

Opieka 75+

„Posiłek w szkole i w domu”

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku  zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego

na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji

jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie,

która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Olsztynek na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,

w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1164,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 900 zł = 3600,00zł).

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
 2. Moduł dla osób dorosłych.
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Niezbędne dokumenty:

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

Przebudowa ulic Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztynku

W dniu 18.09.2019 roku Gmina Olsztynek zawarła umowę nr 28/2019/B/339 o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulic Strażackiej i Staromiejskiej

w Olsztynku”  realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poprzednio Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi  1 503 734,27 zł, w tym 600 815,10 zł to kwota dofinansowania.

Ulice Staromiejska i Strażacka stanowią główny węzeł komunikacyjny na terenie gminy. Ulice te posiadają bardzo zdegradowaną nawierzchnię asfaltową. Systematyczne remonty cząstkowe narażają Gminę na coraz większe wydatki. W ramach przebudowy  wydzielono wyraźne pasy drogowe dla każdej z ulic.

Przy ulicy Staromiejskiej zlokalizowano zatokę autobusową ustalając jednoznaczny kierunek jazdy autobusów. Budowa zatoki autobusowej pozwoli uporządkować ruch

na tej ulicy, poprawi dostępność do przystanku komunikacji publicznej.

Przebudowa ulicy Strażackiej w Olsztynku pozwoli na lepsze skomunikowanie ulicy Jagiełły oraz miejscowości znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej 1425N (Jemiołowo, Kunki) z ośrodkami życia społecznego i kulturalnego znajdującymi się w Olsztynku. Zamierzona inwestycja korzystnie wpłynie na poprawę połączeń drogowych,

w szczególności tych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu.

Dnia 05.08.2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania .

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) – Lipowo Kurkowskie

W dniu 13.08.2020 roku Gmina Olsztynek zawarła umowę nr 28/2020/A/149/107 o  dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) – Lipowo Kurkowskie”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Dróg, poprzednio Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania wynosi  1 879 842,22 zł, w tym 1127305,00 zł to kwota dofinansowania.

Mieszkańcy od lat oczekują na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi, wpłynęłoby to znacząco na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się nią na co dzień.

Droga gminna  wymaga przebudowy nawierzchni poprzez: mechaniczne czyszczenie, frezowanie nierówności , skropienie emulsją, uzupełnienie ubytków masą wyrównawczą – wiążącą oraz ułożenie warstwy ścieralnej o grubości minimum 5cm. W zakres zadania wchodzi także utwardzenie obustronne poboczy kruszywem łamanym oraz utworzenie mijanek. Prace związane z odwodnieniem będą polegały na odmuleniu, wyczyszczeniu rowów, ich przebudowie oraz odmuleniu i oczyszczeniu istniejących przepustów.

Planuje się wykonanie progu zwalniającego wyspowego przed wjazdem do miejscowości oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości  na drodze dojazdowej oraz strefy tempo 30 po wjeździe do samej miejscowości Lipowo Kurkowskie.

Dnia 12.10.2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania .

 

„Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku”

W dniu 19 maja 2021 roku Gmina Olsztynek zawarła umowę nr 28/2021/A/34/114 o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa  w Olsztynku”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania wynosi  1 897 579,52 zł, w tym 771 769,94 zł to kwota dofinansowania.

Ulica Niepodległości (dawna Świerczewskiego) wraz z jej przedłużeniem – ul. Emila von Behringa jest jedną z głównych ulic przecinających miasto Olsztynek i łączy ul. Olsztyńską  z ul. Jana Pawła II (DK 58) i przejazdem kolejowym. Krzyżująca się z nimi ul. Mrongowiusza prowadzi do rynku miejskiego i ratusza, a w kierunku płn.-wsch. do ul. Daszyńskiego (DK 58). Wszystkie ulice objęte opracowaniem są drogami gminnymi. Istniejące skrzyżowanie to skrzyżowanie zwykłe o czterech wlotach z pierwszeństem przejazdu na kierunku ul. Behringa - ul. Niepodległości.

Ralizacja zadania: Trasy projektowanych ulic odpowiadają przebiegowi istniejącemu, z niewielkim przesunięciem osi w celu naprowadzenia wlotów na środek projektowanego ronda.Oś ulicy Niepodległości w planie składa się z odcinków prostych oraz łuku kołowego o promieniu R=50 m, na którym zastosowano poszerzenie pasów ruchu do szerokości 3,8 m. Oś ul. Mrongowiusza składa się z odcinków prostych oraz łuków kołowych o promieniach R=50÷100 m.

Na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Behringa z ul. Mrongowiusza  zaprojektowano mini rondo o średnicy  16,0 m. Składające  się z jezdni szerokości 5,0 m i wyspy środkowej średnicy Dz=6,0 m. Na trzech wlotach ronda, gdzie pozwalała na to szerokość pasa drogowego, zaprojektowano przejezdne wyspy dzielące szerokości 1,0 m i długości 6,0 – 8,0 m. W granicach opracowania zaprojektowano obustronne chodniki o szerokości 2,0-2,5 m. Ciągi piesze dowiązano do istniejących na dalszych odcinkach chodników. Chodniki będą miały nawierzchnię z kamiennych płyt chodnikowych. Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni projektowanych ulic zaprojektowano poprzez nadanie jezdni wymaganych spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych. Woda z powierzchni jezdni odprowadzana będzie do wpustów ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowej.

Modernizacja drogi w Jemiołowie

W dniu 25 listopada 2021 roku Gmina Olsztynek zawarła umowę nr 28/2021/A/35/186 o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi w Jemiołowie”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania wynosi  1 118 140,02 zł, w tym 536 996,26 zł to kwota dofinansowania.

Droga położona w północnej części wsi Jemiołowa, stanowi  dojazd do drogi powiatowej nr 1435N Pawłowo- Kunki-Olsztynek. Jej zadaniem jest obsługa przyległych do pasa drogowego nieruchomości zabudowanych zabudową siedliskową. Obsługa ta odbywa się poprzez istniejące zjazdy, które podlegać będą przebudowie w granicach pasa drogowego. Do przebudowy jest również infrastruktura techniczna - sieć telekomunikacyjna.

Długość odcinka objętego zadaniem wynosi 539,0 mb.

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poboczami, odwodnieniem oraz przebudową istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego.  Okrawężnikowana zostanie jezdnia oraz zjazdy w granicach pasa drogowego. Zaprojektowano dwa separatory koalescencyjne.

Dofinansowanie z budżetu państwa "Maluch+"

Dofinansowano z budżetu państwa "Poznaj Polskę"

Fundusz celowy koszty kształcenia mlodocianych pracowników

Fundusz celowy Laboratoria przyszłości

Fundusz celowy koszty kształcenia młodocianych pracowników 2022