Przejdź do treści strony

Projekt dla osób niepełnosprawnych "Trening dobrze ustawiony"

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Warmińsko – Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Agencją Ochrony Garda w Olsztynie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Trening Dobrze Ustawiony” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 7.4 POKL Niepełnosprawni na rynku pracy .

Celem projektu jest objęcie aktywizacją społeczno-zawodową 160 uczestniczek/uczestników (w tym 90 Kobiet oraz 70 Mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, w tym intelektualną oraz ze względu na niezdolność do samodzielnego uzyskania pracy, utrzymania się w zatrudnieniu z terenu miasta Elbląg i Olsztyna oraz powiatu elbląskiego oraz powiatu olsztyńskiego. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach w okresie od 01.07.2013 roku do 31.08.2015 roku.

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

  1. Indywidulane oraz grupowe wsparcie psychologiczne oferować będzie instrumenty wsparcia dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące takie tematy jak: integracja, samoocena, motywacja, umiejętności interpersonalne, asertywność, komunikacja, pozytywne myślenie, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem.
  2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie doradcze obejmujące tematykę komunikacji w pracy, motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,. Przeprowadzone zostaną symulacje rozmów kwalifikacyjnych, tworzenie CV i wysyłanie poczty do pracodawcy (praca z komputerem).
  3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych, polegająca na stworzeniu dla uczestników rzeczywistych bądź symulowanych warunków pracy.
  4. Trening pracy i coaching oferujące indywidualne spotkania z trenerami pracy oraz coaching prowadzonych przez doradców zawodowych oraz psychologów.
  5. Szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji indywidualnych i preferencji uczestników
  6. Zatrudnienie i monitoring pracy prowadzony w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.

Dodatkowo uczestnikom / uczestniczkom projektu przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu/transportu, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe oraz stypendia szkoleniowe. 

Projekt realizowany będzie na podstawie wypracowanego Modelu Zatrudnienia Wspomaganego „Wiek Gorącego Ziemniaka” przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, która to otrzymała od Komisji Europejskiej nagrodę w prestiżowym konkursie RegioStars Adwards, którego celem jest wskazywanie innowacyjnych i oryginalnych inicjatyw, mogących służyć za inspirację dla innych europejskich regionów. Nagrodę przyznano w kategorii: „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Elbląg i Olsztyna, oraz 21 gmin na terenie powiatu elbląskiego i olsztyńskiego. Wszyscy uczestnicy/czki projektu będą osobami w wieku produkcyjnym (18-64 lata). W projekcie może wziąć udział osoba w wieku 18 – 64 lata, niepełnosprawna z umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezatrudniona w tym długotrwale bezrobotna oraz zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia.

Karty zgłoszeniowe do udziału w pierwszej edycji projektu dostępne na stroniehttp://erkon.elblag.com.pl/trening-dobrze-ustawiony/oraz w biurach projektu przyjmowane będą w okresie od 1.07.2013 do 2.08.2013 roku w:  

Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych

Ul. Związku Jaszczurczego 15

82 – 300 Elbląg

Tel/fax. 55 232 69 35

 

Warmińsko – Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17 p. 109

10 – 575 Olsztyn

tel./faks 89 523 84 01, tel. kom. 504 830 584

e-mail: tdu.olsztyn@wp.pl