Przejdź do treści strony

Nabór wniosków o wydzielenie zadań publicznych w budżecie na 2024 rok

 

Szanowni Państwo,

 

             Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XIV-117/04 z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne z budżetu Gminy Olsztynek dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań przyjętych do realizacji, zapraszamy do składania pisemnych wniosków o wydzielenie zadań publicznych w budżecie gminy na rok 2024.

Informujemy, iż z budżetu gminy mogą być dofinansowane działania organizacji dotyczące sfery zadań publicznych - art. 4ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie:

  1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  2. edukacja, oświata i wychowanie,
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości   oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  5. działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
  6. ochrona i promocja zdrowia,
  7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego,
  8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka,
  9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Przypominam, iż przy zatwierdzaniu wniosków preferowane będą podmioty uprawnione, które:

a) posiadają minimum środków własnych na realizację działalności bądź zadania, o którego dofinansowanie występują,

b) działalność bądź zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie jest zgodna z założeniami do budżetu Gminy uchwalonym przez Radę Miejską na rok następny oraz są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Olsztynek  i służą lokalnej społeczności,

c) miejscem działania podmiotów uprawnionych jest teren miasta i gminy Olsztynek, a działania i przedsięwzięcia są skierowane do społeczności lokalnej.

d) stowarzyszenia muszą prowadzić bieżącą księgowość. 

 

Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku (pok. nr 2). Wnioski o wydzielenie zadań złożone po terminie nie będą rozpatrywane i uwzględniane w budżecie na rok 2024.

                                                                                                            Burmistrz Olsztynka

     /-/ Robert Waraksa

Wniosek o wydzielenie zadania publicznego 2024 rok do pobrania