Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE KONSULTACJI w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztynek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok

 Na podstawie uchwały Nr III – 18/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Olsztynka zaprasza do udziału
w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Olsztynek na 2016 rok.

 Termin konsultacji: od 13 do 16 listopada 2015 roku.

 Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta i Gminy Olsztynek.

 Forma konsultacji:

  • Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 136/15 Burmistrza Olsztynka z dnia 4 listopada 2015 r.
  • Wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik o Zarządzenia nr 136/15 Burmistrza Olsztynka z dnia 4 listopada 2015 r.  i przesłanie na adres
    e-mail: a.tomaszewska@olsztynek.pl.

Osobą odpowiedzialną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Tomaszewska, tel. 89 519 54 78, 605 040 144, e-mail: a.tomaszewska@olsztynek.pl