Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku

O nas

Misja:

"Jesteśmy po to, aby dawać nadzieję i wsparcie niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie w walce o szacunek i godne życie - bo przecież dziecko rodzi się nie po to, by się podobało, lecz po to, by je kochać."

 

Prowadzone działania:

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Organizacja imprez integracyjnych ze środowiskiem lokalnym.

Likwidacja barier.

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomoc w realizacji obowiązku szkolnego.

Akcje charytatywne: zbiórki pieniędzy, odzieży, żywności.

Rozpoczęcie działalności od 1 stycznia 2007 r. WTZ. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Działalność charytatywna

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ochrona praw

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym

- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- Promocja i organizacja wolontariatu

Tożsamość, tradycja narodowa

- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Sport, turystyka, wypoczynek

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Turystyka i krajoznawstwo

- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Prowadzone placówki dla bezrobotnych:

Warsztat Terapii Zajęciowej