Przejdź do treści strony

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Olsztynka Zarządzeniem Nr 16/22 z dnia 22 marca 2022 r. opiniowała oferty złożone w I otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Olsztynek w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwarty konkurs ofert ogłoszony został Zarządzeniem nr 22/22 Burmistrza  Olsztynka z dnia 2 marca 2022 r.