Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Ogłoszenie o przetargu - działki pod zabudowę wielorodzinną

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ

BURMISTRZ OLSZTYNKA

zgodnie z  art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) i uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określania zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych stawek oprocentowania oraz zarządzeniem Nr 89/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 10 września 2018 roku w sprawie sprzedaży gruntu, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami: 17/75, 17/78, 17/80, 17/81, 17/82, 17/83 i 17/84 o łącznej powierzchni 3,4967 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Olsztynka. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek. Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomość księgę wieczystą OL1O/00069086/0.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka: działki numer: 17/80, 17/83, 17/84 położone są na  terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MW, działki numer: 17/75, 17/78, 17/81 położone są na  terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, działka numer 17/82 położona jest na terenie zieleni parkowej oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP.

Nieruchomość jest niezabudowana. Teren porośnięty jest trawą i zadrzewieniami, częściowo zaorany. Teren nieruchomości nie jest jednolity, na działce nr 17/83, 17/78 i 17/82 są znaczne spadki terenu (skarpy). Na działce nr 17/82 znajdują się dwa małe zbiorniki wodne. Dostęp nieruchomości do drogi powiatowej jest poprzez działki drogowe gminne oznaczone numerami 17/73 i 17/74. W działce nr 17/72 stanowiącej własność Gminy Olsztynek przyległej do działek nr 17/78 i 17/80 przechodzą: przewód kanalizacyjny deszczowy i ogólnospławny, przewód wodociągowy lokalny, przewód telekomunikacyjny, przewód gazowy średniego ciśnienia oraz przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.

Olsztynek połączony jest  z Olsztynem, Ostródą i Nidzicą drogami ekspresowymi S51 i S7.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 1.750.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 18 grudnia 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Przetarg odbędzie się dnia 24 grudnia 2018 r. o godz. 900

w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Wpłacone wadium przez osoby, które wygrają przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w wyznaczonym dniu i godzinie w Kancelarii Notarialnej, zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez zwrotu wadium.

Podpisanie umowy notarialnej przewiduje się w dniu 31 grudnia 2018 r.

Przez działki nr 17/75, 17/78 i 17/82 przechodzi przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia. W działkach nr 17/75 i 17/82 przewód umiejscowiony jest w rurze ochronnej. Na działce nr 17/82 znajduje się szafa elektroenergetyczna. Zobowiązań brak.

W dziale III księgi wieczystej nr OL1O/00069086/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na rzecz Energii Operator sp. akcyjnej.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wpłacić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem w przetargu. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagane jest okazanie dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana przez uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie umocowanego.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania pok. nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.