Przejdź do treści strony

ogłoszenie o przetargu - działka 40-1 obręb Pawłowo - przetarg 24.09.2018 r.

BURMISTRZ OLSZTYNKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/1 o pow. 3242 m2położonej w obrębie Pawłowo w gminie Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.

Nieruchomośćstanowi własność Gminy Olsztynek.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr KW OL1O/00048774/7.

Cena wywoławczanieruchomości stanowi kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką lub przelewem w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 19.09.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku(za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Przetarg odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 1020 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 40/1 została wydana decyzja Nr 6/2015 o warunkach zabudowy z dnia 27.01.2015 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie Pawłowo gm. Olsztynek.

Przez działkę przechodzą dwa przewody telekomunikacyjne podziemne. W południowej części działki przechodzi napowietrzny przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia oraz usytuowany jest słup. Zobowiązań brak.

Wpłacone wadium na przetarg:

 - zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która wygra przetarg odstąpi od zawarcia aktu notarialnego,

- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wpłacić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem w przetargu. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagane jest okazanie dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana przez uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie umocowanego.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania pok. Nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.