Przejdź do treści strony

ogłoszenie o przetargu - działka 8-79 obręb Ząbie - przetarg 24.09.2018 r.

BURMISTRZ OLSZTYNKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8/79 o pow. 711 m2położonej w obrębie Ząbie w gminie Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 8/79.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Ograniczona możliwość zagospodarowania nieruchomości. Działka jest niezabudowana w kształcie wąskiego prostokąta.

Nieruchomośćstanowi własność Gminy Olsztynek.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr KW OL1O/00051944/4.

Cena wywoławczanieruchomości stanowi kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką lub przelewem w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) najpóźniej do dnia 19.09.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku(za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające, że są właścicielami nieruchomości przyległej do działki oznaczonej numer 8/79, najpóźniej w dniu 19 września 2018 roku do godz. 15-tej w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. Nr 16. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (na I piętrze) w dniu 21 września 2018 r.

Przetarg odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 1000 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ząbie uchwalonym uchwałą Nr XLI-369/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2017 r., działka nr 8/79 położona jest na terenie zieleni nieurządzonej oznaczonym na rysunku planu symbolem 2ZN. Działka położona jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej i obszarze Natura 2000. Obciążeń i zobowiązań brak.

Wpłacone wadium na przetarg:

 - zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która wygra przetarg odstąpi od zawarcia aktu notarialnego,

- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wpłacić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem w przetargu. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagane jest okazanie dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana przez uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie umocowanego.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania pok. Nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.